INTEGRITETSPOLICY

Grain Cloud har tagits fram av Skandia Elevator och Skandia Elevator ska i sin tur göra allt för att för att säkerställa ett starkt integritetsskydd för de som använder Grain Cloud. Det gäller all hantering av personuppgifter som rör kunder, leverantörer och personal samt andra individer som kan komma att registreras i företagets IT-system.

Skandia Elevator är Data Controller (personuppgiftsansvarig) för de personuppgifter som samlas in och behandlas inom företaget.

Skandia Elevator lagrar endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla avtalet mellan Skandia Elevator och kundens kunder, leverantörer, anställda eller andra parter som kan komma att bli registrerade i företagets IT-system. Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in. Uppgifterna sparas under den tid som krävs enligt rådande lagstiftning. På Skandia Elevator har vi rutiner som kontinuerligt säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och att vi i så stor utsträckning som möjligt minimerar lagringstiden.

 

FELKORRIGERING OCH TRANSPARENS

Skandia Elevator strävar efter att all information som vi hanterar ska vara korrekt. Om du vill ha åtkomst till dina personuppgifter så har du rätt att begära ett extrakt från registret. Om vi får en begäran från dig kan vi komma att be om kompletterande information för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person. En begäran om ett extrakt från registret måste undertecknas av dig, det måste alltså ske skriftligen. Du har också rätt att när som helst begära korrigering av dina personuppgifter. Du kan begära att dina uppgifter ska raderas i den utsträckning som överensstämmer med rådande lagstiftning och i enlighet med de avtal som ingåtts, och vi ska naturligtvis alltid göra vårt bästa för att uppfylla din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår hantering (t.ex. om någon av de insamlade personuppgifterna är felaktig). I vissa fall kan Skandia Elevator inte uppfylla din begäran om radering, som när uppgifterna behövs enligt gällande lagstiftning.

 

KONTAKTA OSS:

Tel: +46 (0) 512-797 020

E-postadress: anette.odqvist@skandiaelevator.com